Γενικό Υλικό

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας ΕΠΑΛ - 18-09-2023
Ενδεικτικός προγραμματισμός διδασκαλίας διδακτέας-εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθήματων του μηχανολογικού τομέα των ΕΠΑ.Λ & Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγοί για τα Τεχνικά Επαγγέλματα (31/3/2021)

Οδηγός 1 - Βεβαιώσεις Αναγγελίας & Άδειες Βοηθών Χειριστών & Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Οδηγός 2 - Βεβαιώσεις Αναγγελίας & Άδειες Τεχνιτών, Αρχιτεχνιτών, Συντηρητών & Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων
Οδηγός 3 - Βεβαιώσεις Αναγγελίας & Άδειες Τεχνιτών, Αρχιτεχνιτών & Εργοδηγών Υδραυλικών
Οδηγός 4 - Βεβαιώσεις Αναγγελίας & Άδειες Τεχνιτών, Αρχιτεχνιτών & Εργοδηγών Ψυκτικών
Οδηγός 5 - Βεβαιώσεις Αναγγελίας & Άδειες Τεχνιτών & Αρχιτεχνιτών Οξυγονοκολλητών & Ηλεκτροσυγκολλητών
Οδηγός 6 - Βεβαιώσεις Αναγγελίας & Άδειες Τεχνιτών, Αρχιτεχνιτών & Εργοδηγών Μηχανικών Εγκαταστάσεων
Οδηγός 7 - Βεβαιώσεις Αναγγελίας & Άδειες Τεχνιτών, Αρχιτεχνιτών & Εγκαταστατών Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών & Αερίων Καυσίμων
Οδηγός 8 - Βεβαιώσεις Αναγγελίας Μηχανολογικών & Ηλεκτρολογικών Δραστηριοτήτων για αποφοίτους του Πανεπιστημιακού & Τεχνολογικού Τομέα